category image

ช็อปปิ้ง

2 กระทู้
โชว์รูม Galaxy Glaze 7

โชว์รูม Galaxy Glaze

Kim

โชว์รูม Galaxy Glaze ของเตาเผาเงียวคุโชะอุ (Gyokuhou) คอนเซ็ปการเคลือบของ galaxy glaze ที่สร้างสรรโดยศิลปินเท็ตซึตอะกิ นะคะโอ...

ซางะ