ในพิพิทธภัณฑัมีงานศิลปะอยู่มากมาย (เครดิตรูปภาพ: Gloria Ticconi)

พิพิทธภัณฑ์ Jotenkaku ในเกียวโต

สถานที่เก็บมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

พิพิทธภัณฑ์โชะอุโคะคุจิ โจะเท็นคะกุ (Shoukokuji Jotenkaku) เป็นพิพิทธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดโชะโคะคุ-จิ (Shokoku-ji) วัดอันดับสองของวัดเซ็นบนภูเขาในเกียวโต ก่อตั้งขึ้นในปี 1392 โดย Ashikaga Yoshimitsu โชกุนที่สามแห่งตระกูลมุโระมะชิ กล่าวกันว่าวัดแห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึงสิบปี ในประวัติศาสตร์กว่าหกร้อยปีวัดได้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของเกียวโตมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พำนักของศิลปินและจิตกรเรืองชื่อของโรงเรียนวรรณกรรมโกะซาน (Gozan) และพระสงฆ์หลายต่อหลายรูป ที่มาถ่ายทอดงานศิลปะ การประดิษฐ์ตัวอักษร และงานเซรามิคที่เป็นเครื่องใช้สำรับชงชา

วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิทธภัณฑ์โจะเท็นคะกุ มาตั้งแต่ปี 1984 ภายในเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติถึงห้าชิ้น และทรัพย์สินที่สำคัญทางวัฒนธรรมอีก 144 ชิ้น ที่ได้รับมอบจากวัด Shokoku-ji, วัด Rokuon-ji, วัด Jisho-ji และวัดย่อยต่างๆ

งานศิลปะต่างๆ ในพิพิทธภัณฑ์มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ และความงดงามของแต่ละชิ้นก็น่าสนใจต่อผู้เข้าชม และจะยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้เข้าชมที่รู้ภาษา ประวัติศาสตร์และการประดิษฎ์ตัวอักษรญี่ปุ่น

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...